mobileiroiro App プレゼンテーション資料

mobileiroiroの今後の自作アプリ開発についてプレゼンテーション資料を公開しました。
2010年3月7日 mobileiroiro プレゼンテーション